Njoftim mbi zhvillimin e testimit me shkrim për pranim në shërbim civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, pas shpalljes së kandidatit të kualifikuar për pozicionin :

1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Njësia Administrative Postribë), Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1N, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit
kategoria e pagës III-b

  1. Gëzim Meaj

Njoftojmë së kandidati i kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqitet për zhvillimin e testimit me shkrim me datë 19.09.2023, ora 11:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.