Njoftim fituesi për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;   kreut II, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;  

Bashkia Shkodër, shpall kandidatin fitues për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin si më poshtë:

Përgjegjës, Sektori i menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndërmarrjeve, Drejtoria juridike, kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Lulzim Mashi     88 pikë