Njoftim fituesi për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;  

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin si më poshtë:

Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria II-b  

Kandidat fitues është :

Arlinda Kruja    89 pikë