Njoftim fituesi për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall rezultatin përfundimtar për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

1 (një) inspektor, Njësia e Inspektimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës III-b

1.Gjergj Kurti