Thirrje për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor Rinor të Bashkisë Shkodër

Bashkia Shkodër shpallt hirrjen e parë për krijimin e Këshillit Vendor Rinor (KVR), si organ këshillimor, që funksionon pranë Kryetarit të Bashkisë.

Ftohen të gjithë kandidatët përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë, përfaqësues të këshillave studentorë/ të pavarur, si dhe përfaqësues nga sektori i rinisë të paraqesin kandidaturën e tyre për të qenë anëtarë të KVR-së.
Mirëpresim aplikimet tuaja nga data 11.09.2023 deri në datë 24.09.2023, duke depozituar dokumentacionin shoqërues, në adresën tonë e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al, cc: info@shkodrarinore.gov.al, me subjektin “Aplikim për anëtar të KVR”.

Informacion mbi kriteret dhe dokumentacionin shoqërues

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë vijon:

Kandidati për anëtar të KVR-së, përfaqësues i organizatave rinore, duhet të plotësojë këto kritere:

 • të ketë dhënë kontribut në fushën e rinisë të paktën për 2 (dy) vitet e fundit, nëpërmjet projekteve me fokus rininë apo të zhvillimit të nismave ose të aktiviteteve për promovimin e të rinjve;
 • të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë;
 • të mos ketë konflikt interesi në përmbushje të kërkesave dhe dispozitave ligjore.

Kandidati për anëtar të KVR-së, jo përfaqësues i organizatave rinore, duhet të plotësojë këto kritere:

 • të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë;
 • të ketë përvojë pune në fushën e zhvillimit apo të zbatimit të aktiviteteve rinore, apo të ketë qenë pjesë e nismave ose aktiviteteve për promovimin e të rinjve;
 • të mos ketë konflikt interesi në përmbushje të kërkesave dhe të dispozitave ligjore në fuqi.

Aplikanti për anëtar/e i KVR-së duhet të dorëzojëdokumentacionin si më poshtë:

Kandidati, përfaqësues i organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë duhet të ngarkojë:

 • kërkesën;
 • jetëshkrimin;
 • fotokopje të dokumenteve që vërtetojnë jetëshkrimin;
 • vërtetimin e gjendjes gjyqësore ose vetëdeklarimin e saj;
 • vetëdeklarimin e konfliktit të interesit;
 • NIPT të organizatës që përfaqëson;
 • jetëshkrim të organizatës.

Kandidati, jo përfaqësues i organizatave rinore duhet të ngarkojë:

 • kërkesën;
 • jetëshkrimin (CV: fotokopje të dokumenteve që vërtetojnë jetëshkrimin);
 • vërtetimin e gjendjes gjyqësore ose vetëdeklarimin e saj;
 • letër motivimi;
 • vetë-deklarimin e konfliktit të interesit.