Afishim Publik nga IKMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).

Vendim nr. 65 datë 27/02/2024 ” Për prishjen e objektit të kundërligjshëm” , me nr serie 0000966, të mbajtur në subjektin Bledar Fahri Lekaj.
Vendim nr. 78 datë 27/02/2024 ” Për dënim me gjobë” , me nr serie 0001188, të mbajtur në subjektin Bledar Fahri Lekaj.