Afishim Publik nga ASHK

Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.02020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim” Agjencia Shtetërore e Kadastrës Shkodër ka marrë në shqyrtim kërkesën e subjektit . Bazuar në pikën 22 të VKM nr. 827, datë 30.09.2020 “Të dhënat e kërkesës për miratimin e dokumentit të pronësisë, si dhe ato të evidentimit në terren, sipas genplanit me të gjitha elernentet bëhen publike për 30 (tridhjetë) ditë.

Të dhënat e kërkesës dhe evidentimi në terren në përgjigje të kërkesës së subjektit – Z. Gjon Tonin Koliqi